Как Норвежкият финансов механизъм в България поддкрепя ромската интеграция?

 

 

Министерство на здравеопазването току-що е подписало споразумение с избрания изпълнител по малката грантова схема за подкрепа на роми, обучаващи се в медицински университети. В средата на ноември ще бъде обявен конкурса за стипендии, а в средата на декември ще бъдат подписани договорите с одобрените около 130 кандидати. Министерство на културата ще оповести резултатите от обявената конкурсна процедура за проекти в областта на модерната култура (вкл. популяризирането на ромската култура) до 19 ноември. Министерство на образованието започва обучение на образователни медиатори, като ще търси начин да подсигури държавно финансиране за назначаването им.
 
Тези и ред други новини станаха ясни по време на среща по въпросите на ромското включване, организирана от Министерски съвет и Посолството на Норвегия на 7 октомври. На нея бе представен напредъка, постигнат при изпълнението на изискването 10 % от средствата по 6 приоритетни области на Норвежкия финансов мехнизъм да бъдат използвани за ромска интеграция. Срещата бе съпредседателствана от посланика на Кралство Норвегия Н. Пр. Гюру Катарина Викьор и от представител на Националното координационно звено Гару Марокян. Участие взеха високопоставени представители на Офиса на финансовия механизъм в Брюксел, Норвежкото външно министерство, Посолството на Ирландия в Брюксел, Министерски съвет, както и програмните оператори на отделните приоритетни области: Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и Институт „Отворено общество“. В срещата участваха и представители на 2 ромски организации, изпълняващи проекти към НПО фонда на Норвежката програма – Сдружение ЛАРГО – Кюстендил и ЦМЕДТ „Амалипе“.
 
В приветствените си думи към участниците Н. Пр. Гюру Катарина Викьор подчерта важността на изискването за използване на 10 % от средствата по Финансовия механизъм за ромска интеграция, както и това, че Кралство Норвегия ще продължи това изискване и през следвавщия период. Г-жа Агота Ковач, ръководител на сектор „Ромско включване“ в Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел допълни, че за правителствата от Европейското икономическо пространство е важно да видят реален напредък и резултати по отношение на ромите.
 
В последвалата дискусия всеки програмен оператор представи как изпълнява изискването за ромско участие и какви са междинните резултати. Агота Ковач и Деян Колев отправяха допълващи въпроси и коментари към институциите.
 
Иван Модев, главен директор на ГД „Структурни фондове“ в Министерство на образованието представи четирите дейности по приоритетна област „Деца и младежи в риск“ като наблегна на създадените младежки центрове, в които работят квалифицирани специалисти, младежки координатори и медиатори. Предстои обучение на ромски училищни медиатори, което ще бъде изпълнено съвместно със Съвета на Европа, както и отпечатване на педагогически материали на български и ромски език. Стана ясно, че назначаването на медиаторите не е обезпечено със средства от програмата, но се търси това да стане чрез средства от държания бюджет. Деян Колев наблегна на необходимостта от специален ресурс, който училищата да получат извън делегираните бюджети, в противен случай обучените медиатори така и няма да започнат работа. Той посочи, че е необходимо да се работи и за назначаването на пълноправни учители от ромски произход.
 
„Днес подписахме договор с избрания след обществена поръчка изпълнител на грантовата схема за подкрепа на ромски студенти по медицина“, посочи Мариана Василева, директор на Дирекция „Международни проекти“ в Министерство а здравеопазването. Така ще бъде продължена Програмата за подкрепа на роми в медицинските университети (Roma Health Scholarship Program), реализираща се от 5 години с финансиране от Институт „Отворено общество“ и Ромския образователен фонд. През настоящата и следващата учебни години ще бъдат подкрепени 130 ромски студенти със стипендии, застъпническо обучение и менторство. Г-жа Василева поясни, че програмата започва със закъснение, което причинява неудобство на студентите, които сами трябва да се заплатят таксите за първия семестър сега. Но до средата на ноември ще бъде обявен конкурса за стипендианти, а след средата на декември одобрените младежи ще сключат договори и ще получат своите стипендии. Така заплатените от студентите сега такси ще им бъдат възстановени, поясни г-жа Василева в отговор на въпрос на Димитър Димитров от Институт „Отворено общество“. 
 
Министерство на културата представи обявения през февруари 2014 конкурс за проекти за дигитализиране на културно наследство и популяризиране на модерната култура, в който има изискване поне 10 % от одобрените проекти да са с ромска насоченост. Резултатите все още се бавят и оценката на подадените проекти продължава, но ще бъдат публикувани до 19 ноември, обеща Петър Марков от Министерство на културата.
 
Елица Маркова от Институт „Отворено общество“ представи Фонда за подкрепа на НПО. Вече се изпълняват проектите по първия конкурс на фонда, сключват се договори с одобрените по втория конкурс и е обявен трети, поясни г-жа Маркова. Над една трета от одобрените проекти са на ромски организации или с ромска тематика, което не е направено по квотен принцип, а заради високото им качество.
 
Станимир Кискинов, представител на Сдружение ЛАРГО представи проект за създаването на Ромски обществен съвет в Кюстендил, финансиран от НПО фонда. Деян Колев представи проект на ЦМЕДТ „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Сдружение „Нов път“ и Фондация „Верния настойник“ за застъпничество при изработването на новите Общински планове за интегриране на ромите и новите оперативни програми. Той наблегна на важността от финансирането на застъпнически проекти: възможност, която Норвежкият финансов механизъм предоставя, а европейските структурни фондове пренебрегват. Европейският социален фонд финансира множество дейности на НПО, но те са за предоставяне на услуги, а не за граждански дейности, посочи Колев и поясни, че единствената възможност за европейско финансиране на граждански проекти е по Оператвна програма „Добро управление“. За съжаление заделеният за това ресурс е минимален, което е предпоставка за политически натиск и корупция, поясни Колев. Той призова Норвежкия финансов механизъм да разшири своята подкрепа за НПО фонда и за ромската интеграция през следващия програмен период, започващ само след 2 години. Презентацията можете да видите тук.
 

 

Финансовият механизъм на ЕИП и Норвежкият финансов механизъм канализират подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за развитието и реформите в България. Подкрепата се предоставя на базата на Меморандумът за разбирателство между страните – донори и България (подписан на 17.06.2011 г.), като предоставените средства са управлявани от програмни оператори, които са български институции (Министерство на здравеопазването, МОН и др.) За периода 2009 – 2014 г. двата механизма предвиждат в 6 от приоритетните области минимум 10 % от предоставените средства да бъдат използвани за инициативи, насочени към ромите. Тези приоритети са Деца и младежи в риск, Здравеопазване, Равенство на жените, Културно наследство, Стипендии и НПО фонд.
 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ гр. Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

Актуално
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Изграждане на ново поколение от бизнес лидери чрез Иновация, Предприемачество и Финанси

Конкурс за участници в Национален лагер за момичета от ромски произход

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София