Стажантска програма за млади роми:
Мост към кариерното развитие
 
Обява

 

Посолството на САЩ в София, в партньорство с Институт отворено Общество – София, обявява четири позиции за стажанти през лятото на 2016.
Стажантската програма е предназначена за български роми, които в момента следват или наскоро са завършили висше образование. В зависимост от съответната им специалност, научни интереси и умения, стажантите ще работят в един от четири отдела на посолството за период от поне десет седмици, започвайки през м. юни. Моля, погледнете описанието на съответните позиции по-долу
 
Стажантската програма дава възможност на студенти (или наскоро завършили) от ромски произход да се запознаят с работата в посолството, да придобият административни умения и практически опит, които биха могли да им бъдат от полза за бъдещата им професионална кариера. В рамките на програмата стажантите ще имат възможност да подобрят и своите познания по английски език чрез предвиденото интензивно езиково обучение.
Можете да научите повече за програмата от участниците и координатора на програмата през 2013 г. от следното видео представяне.
 
 

 
 
Изисквания към кандидатите
Кандидатите ще се избират на конкурсен принцип. Те трябва да отговарят на следните предварителни условия:
• Да са най-много на 28 години;
• Да следват във висше учебно заведение, или наскоро да са завършили висше образование, като трябва да представят съответните документи;
• Да имат висок успех от следването, като за това трябва да представят академична справка, (ако все още учат), или диплома;
• Открито да заявяват своя ромски произход;
• Да владеят английски език на добро комуникативно ниво и да имат компютърна грамотност (MS Office);
• Да притежават добри умения за общуване, да бъдат активни, отговорни и мотивирани.
 
Продължителност
Стажът е на пълен работен ден за четири позиции в продължение на поне 10 седмици.
 
Заплащане
Стажантите получават заплащане.
 
Кандидатстване
Кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Автобиография на английски език;
2. Мотивационно писмо на английски език, в което се описват целите и мотивацията на кандидата да кандидатства за този стаж и по какъв начин той ще му бъде полезен за професионалното развитие;
3. Диплома за завършено висше образование или академична справка от учебното заведение, в което учи кандидатът;
4. Препоръка на английски език (или на български език с превод на английски).
 
След разглеждане на документите кандидатите ще бъдат уведомени дали са избрани да се явят на интервю. Интервютата ще бъдат проведени на английски език.
 
Кандидатите трябва да представят изброените по-горе документи на хартиен вариант или по електронна поща до 09.05.2016 г. включително на адрес:
 
Димитър Димитров
Програма „Рома“
Институт Отворено Общество - София
Ул. Солунска 56, 1000 София
Тел: +359-2 930 6624
Факс: +359-2 951 6348
Email: ddimitrov@osi.bg
 
ОПИСАНИЕ НА СТАЖАНТСКИТЕ ПОЗИЦИИ
 
Политико-икономически отдел
 
Изисквания:
Висша специалност в следните области: Политически науки, Международни отношения, Право, Икономика и пр.
 
Владеене на език:
Level 3 English / Level 4 Bulgarian
 
Задължения:
Стажантът ще проучва, изготвя и представя писмени и устни справки пред служители от посолството за политическата и икономическа среда в България по теми като човешки права и политика. Стажантът ще има възможност да придружава служители на посолството по време на работни срещи с представители на неправителствени организации, политически партии и държавни органи. Стажантът ще помага при организирането на събития, посветени на правата на човека и религиозните свободи, както и други мероприятия, организирани от посолството, включително и с евентуално участие на посетители от Вашингтон
 
Умения:
Добро писмено и говоримо ниво на английски език, отлична дисциплина и способност за анализ и оценка, както и относително ниво на самостоятелност.
 
Отдел за общи дейности
 
Изисквания:
Висша специалност в областта на администрацията, управлението, човешките ресурси, счетоводството и пр.
 
Задължения:
На ротационен принцип стажантът ще се запознае с всички области, в които оперира отделът за общи дейности (транспорт, доставки, жилища, управление на имуществото, поща и служебни пътувания).
 
Умения:
Стажантът трябва да умее да организира работата си при пълноценно използване на времето и да притежава качества за общуване.
 
Отдел за финансово управление/Отдел „Човешки ресурси“

Изисквания:
Висша специалност в областта на финансите, счетоводството, човешките ресурси, администрацията, управлението или друга подобна.
Владеене на език: Level 3 English / Level 4 Bulgarian
 
Задължения:
Стажантът ще разделя работното си време между два отдела – за финансово управление (ОФУ) и за човешки ресурси (ОЧР). В ОФУ стажантът ще извършва различни счетоводни и отчетни дейности, ще обработва разходни документи, ще въвежда информация за фактури и разплащания в база данни, ще преглежда ваучери и ще създава и актуализира според необходимостта различни таблици. Също така стажантът ще подпомага ежедневната дейност на ОЧР, свързана с наемане на персонал и други текущи проекти, отнасящи се до управлението на човешките ресурси, и ще участва в други дейности, свързани с управлението и организацията на отдела.
 
Умения:
Стажантът трябва да може да организира работата си при пълноценно използване на времето и да притежава качества за общуване. Необходими са знания и известен опит в работата с приложенията на „Microsoft Office“ и офис-техника, както и умения за работа с клиенти.
 
Отдел за военно сътрудничество

Изисквания:
Висша специалност в областите Политически науки, Международни отношения, Военно дело, Сигурност и пр.

Владеене на език: Level 3 English / Level 4 Bulgarian

Задължения:
Стажантът ще подпомага служителите на отдела при провеждане на двустранни обучения и програми за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. Стажантът ще изпълнява различни административни задачи, включително попълване на формуляри за освобождаване от ДДС, управление на документация на обучаеми, и случаи на военни доставки. Стажантът ще подпомага и прегледа на програмите на отдела за военно сътрудничество при осигуряване на съответствието им с предписанията на Главния инспектор. Ще участва и в ежедневните дейности на отдела с изпълнението на различни задачи, според нуждите.

Умения:
Стажантът трябва да притежава добри организационни умения, да управлява добре своето време и да умее да общува. Необходимо е да има познания и опит за работа с приложенията на MS Office и офис-техника.
 
Информацията е налична и на английски език на интернет страницата на Посолството на САЩ в София.
 

 

Актуално
Филм за стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински специалности

Стартира новият конкурс за стипендии на ромския образователен фонд за академичната 2016/2017 година

Конкурс за участие в IX Европейска конференция за обществено здраве

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София