Национална мрежа на Здравните медиатори
 
Историята на Националната мрежа на Здравните медиатори започва преди десетина години, когато в България се заговори за сериозните проблеми в областта на здравеопазването и особено за затруднения достъп на малцинствата до системата на здравни услуги.

Национална мрежа на здравните медиатори обединява над 90 члена, от които над 70 са ЗМ, обучени и сертифицирани от МЗ. ЗМ работят в ромските махали, с различните рискови групи от тяхната общност, владеят ромски език, познават здравното и социалното законодателство, специфичните проблеми на всяка една община, в която работят и живеят, имат изградени добри партньорски взаимоотношения с общински и областни експерти по ЕДВ, както и са добре познати и приети от местните здравни институции - РЦЗ, РИОКОЗ и др.
 
Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
гр. София 1303
бул. "Ал. Стамболийски" 81, вх. В, ет. 2, ап. 4
тел/факс: 02/986 71 13
e mail: info@zdravenmediator.net
www.zdravenmediator.net

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София