Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив
 
 
Специалност Музикознание (профил "Етномузикознание") осигурява на студентите широки познания в областта на етнологията, теорията на българския музикален фолклор, методологията на научното познание и изследователския процес, както и познания в областта на педагогиката и психологията. Това дава възможност на студентите да придобият умения за събирателска и научно-изследователска дейност, както и за педагогическа работа по теория на българската народна музика и етнография.
 
Завършилите специалността могат да се реализират като:
 
  • изследователи в областта на музикалния фолклор и етнографията;
  • експерти в институции в областта на културата и образованието;
  • преподаватели по музикален фолклор, музикална етнография, методика на преподаването по музикален фолклор и др. в специализираните средни и висши училища.

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София