Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

 

Цел на проекта
 
Фондация Сорос- Румъния, в партньорство с Институт "Отворено общество"– София, България, Фондация Секретариат на ромите – Испания и Фондация "Дом на благотворителността Ангел Абрияни" – Италия, стартираха през месец септември, 2010 година проект за Европейско включване "Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Испания и Италия отнасящи се до включването на ромското население".
 
Целта на проекта е да развива сътрудничеството и обмена на добри практики в областта на ромското включване, за да насърчи тяхното включване на европейския трудов пазар и заетостта, както и да увеличи капацитета на организациите, занимаващи се с интеграция на ромите в Румъния, България, Испания и Италия чрез взаимен обмен на данни и добър опит.
 
Статус на проекта
 
В процес на реализация - 24 месеца.

Средства за реализиране на проекта
 
Европейски Социален Фонд – "Инвестирай в хората", Секторна оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2007 – 2013, Договор POSDRU/98/6.4/S/63841

Развитие на проекта
 
Проектът предвижда да бъде създадена публична база-данни със статистическа информация по отношение на настоящото положение на ромите мигранти и включването им на европейския трудов пазар. Тази информация ще служи като точен национален и европейски инструмент за социална интервенция/интеграция, както и като основа за съответна пан-Европейска стратегия. Крайният резултат на това изчерпателно изследване ще обедини националните доклади по отношение на заетостта на ромите в Италия, България, Испания и Румъния, заедно със сравнителен анализ по този въпрос.
 
Проектът работи в няколко посоки:
 
• Разработване на транснационални дългосрочни партньорства в и между различните държави и организации, работещи в социалната сфера и ромското включване;
• Създаване на точни сравнителни данни за ромското включване и заетостта във всяка една от страните- партньор по проекта, които ще включват и аспекти касаещи ситуацията на ромите мигранти.
• Анализиране на съществуващите факти и опит относно настоящите инициативи, насочени към ромското включване и заетост с фокус към ромите мигранти.
• Насърчаване на успешни практики, във всяка една от страните-партньор, както и сред основните заинтересовани страни за създаване на по-отворен пазар на труда.

Резултати
 
В края на проекта ще бъде разработен доклад за оценка на проекта, съдържащ заключения и препоръки към институции и организации за подобряване на приобщаването на ромите и заетостта. Докладът за оценка ще бъде публичен и представен на специално създадена уеб страница, разработена в рамките на проекта, както и на интернет страниците на партньорските организации.
Лице за контакти:
 
Виждан Миланова
Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изработване на методология за наблюдение на изпълнението на Инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." в България и Плана за действие на Инициативата

"Искам да бъда"

 

Клуб на завършилите стажантската програма към Парламента на
Република България

 

Модел за решение на жилищен проблем на ромска общност – гр. Пещера

"Мост към бизнеса" - стажантска програма за млади роми в частния сектор

"Общностен център за превенция - р-н Kрасна поляна"

Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население

« Предишни Следващи »

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София