Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS
 
Цел на проекта

Проектът PAIRS е инициатива на 18 организации от 8 държави от Североизточна Европа, които имат идентични цели свързани с процеса на пълноценното интегриране на застрашената от социално изключване ромска общност.

Основна цел на проекта PAIRS е да се проучат и подберат добрите практики за секторни и местни политики, които са доказали своята ефективност в процеса на социално включване на ромите в съответните страни. Проектът предвижда осъществяването на обменни визити във всяка от участващите държави, в които ще бъдат представени ефективни модели и примери за справяне с най-наболелите проблеми на ромското мал-цинство в региона на Североизточна Европа.

PAIRS си поставя няколко основни задачи:
 
  • Посредством провеждането на дълбочинен анализ, да бъдат събрани успешните, но спорадични и фрагментирани дейности и методи за интеграция.
  • Събраната информация и препоръки да бъдат представени на органите на централната и местна власт, които изпитват затруднения при осъществяването на програми и мерки, насочени към пълноценното включване на ромския етнос в обществото.
  • При изпълнението на дейностите по проекта ще бъде засилено сътрудничеството меж-ду гражданското общество и останалите заинтересувани страни в процеса на създаване и осъществяване на публичните политики при всичките осем държави.
Средства за реализация

SEE Transnational Programme

Статус

В процес на осъществяване.

Очаквани резултати
 
  • Съществуващите добри практики/методи за интеграция да бъдат идентифицира-ни, анализирани и разпространени във всичките осем държави.
  • Елементи от добрите примери да бъдат включени в плановете за действие на на-ционално и местно ниво, като това подпомогне за тяхното усъвършенстване и надграждане при всички партниращи си страни.
  • Основни заинтересувани страни свързани с интеграцията на ромите, са ангажи-рани в политическия диалог, като основа за подобряването на вече съществува-щите политики и разработването на нови вдъхновени от добрите примери програми в осемте държави.
  • Разработена и приложена единна методология в определени сфери на политики-те за интегриране на ромското малцинство.
  • Формулиране на препоръки на местно и европейско ниво по отношение на следващия програмен период 2014-2020.
Лице за контакти: 
 
Димитър Димитров
ddimitrov@osi.bg
 

 

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изработване на методология за наблюдение на изпълнението на Инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." в България и Плана за действие на Инициативата

"Искам да бъда"

 

Клуб на завършилите стажантската програма към Парламента на
Република България

 

Модел за решение на жилищен проблем на ромска общност – гр. Пещера

"Мост към бизнеса" - стажантска програма за млади роми в частния сектор

"Общностен център за превенция - р-н Kрасна поляна"

Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население

« Предишни Следващи »

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София