"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

 

Цел на проекта
 
С настъпването на финансовата и икономическата криза, както бизнесът, така и потребителите се оказват изправени пред нови предизвикателства. Особено тежки са те за населението на сегрегирани квартали като „Филиповци”, в които се акумулират редица негативни ефекти, като високото равнище на безработица, ниски доходи и ниска степен на образование и квалификация, които не позволяват намирането на устойчива заетост и доходи.
Основната цел на проекта е да допринесе за подобряване жизнените условия на ромската общност в България в условията на икономическа криза чрез осигуряване на добро водоподаване, регулиране на отношенията между частната компания, Столична община и жителите на квартала и район Люлин, което да позволи и устойчивост на достъпа до качествени комунални услуги, в т.ч. водоснабдяване.
Проектът е в съответствие със стремежа за спазването на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация към потребителите, които са част от европейското и българското законодателство и служат като основа за правилното функциониране на всяко демократично общество и за установяването на реда и законността във всяка държава.
 
Средства за реализиране на проекта
 
Институт отворено общество - София
 
Статус на проекта
 
В процес на реализация
 
Развитие на проекта
 
Проектът предвижда провеждане на на анкетно проучване на терен и регистриране на дългогодишния проблем с водоснабдяването във квартал Филиповци.. Резултатите от анализирането на работните карти ще бъде основа за предприемане на конкретни действия от страна на всички партньори – поставяне на индивидуални водомери, подобряване качеството на услугата, изплащане на задълженията от страна на потребителите, изясняване на статута на жилищата в квартала и др.
Задълбоченото изследване на 1000 домакинства в квартала ще даде възможност за регистриране на проблема и иницииране на конкретни и адекватни решения за преодоляване на проблема с водоснабдяването в квартал “Филиповци”.
 
Резултати
 
Проектът е продължение на инициатива на Институт «Отворено общество» и други партньори, насочени към предоставяне на възможности за изплащане на дължимите суми за водоснабдяване, подобряване на качеството на водоподаване, спиране на нерегламентирано включване към водоносната мрежа и поставянето на индивидуални водомери на отделните домакинства.
Проектът ще представи казус, който би могъл да бъде съотнесен и приложен на национално ниво и да допринесе за разрешаването на проблемите свързани с водоснабдяването на ромските квартали като цяло.

 

Финансиране
 
Институт "Отворено общество" - София
 
Лице за контакти
 
Мария Методиева
mmetodieva@osi.bg
 
Виждан Миланова
vmilanova@osi.bg
 
Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изработване на методология за наблюдение на изпълнението на Инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г." в България и Плана за действие на Инициативата

"Искам да бъда"

 

Клуб на завършилите стажантската програма към Парламента на
Република България

 

Модел за решение на жилищен проблем на ромска общност – гр. Пещера

"Мост към бизнеса" - стажантска програма за млади роми в частния сектор

"Общностен център за превенция - р-н Kрасна поляна"

Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население

« Предишни Следващи »

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София