Изгубено бъдеще?
Изследване на феномените на необхващане в училище
08.10.2013

 

Настоящият анализ има за цел да подпомогне разработването и резултатното прилагане на политиките за намаляване на незаписването в училище или твърде ранното му напускане – преди завършването на началния образователен етап.
В страната има стотици хиляди деца, младежи и възрастни, които през последните две десетилетия не успяха не само да получат най-доброто от образователната система – но дори мнозина от тях останаха изобщо без досег с нея или я напуснаха след твърде кратък престой в училище. Налице са признаци, че делът на никога незаписваните в училище и на учениците, които не са успели да завършат дори начален етап на образование сред най-новите поколения, навлизащи в училищна възраст, в годините на икономическа криза започва да нараства.

В съвкупността си никога незаписваните и твърде рано напуснали училище през последните 5 години средногодишно наброяват приблизително 7 000 деца. Те са втората по големина група на преждевременно напускащи училищното образование (след децата в прогимназиален етап).
Сред страните в ЕС България е с най-ниската средната възраст на напусналите с ниска степен на образование (до основно): едва 14,3 години, т.е почти 2 години преди навършване на задължителната училищна възраст.
Никога незаписваните и преждевременно напусналите в начален етап допринасят съществено за челното място на България по този показател в рамките на ЕС и за позицията й в първата четвърт сред страните-членки с най-висок коефициент на преждевременно напуснали образование през 2012 г.
 
 
Този доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ България. Изказаните становища и мнения в него са отговорност единствено на авторите и не отразяват непременно мненията и политиките на УНИЦЕФ. Докладът следва да бъде цитиран при всяко преиздаване на материала, целия или части от него.
© 2013, Боян Захариев, автор и ръководител на изследователския екип
© 2013, Илко Йорданов, Йоана Дечева, теренни проучвания и съавтори
© 2013, УНИЦЕФ България

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София