Програма Рома на Институт "Отворено общество"

 

Институт "Отворено общество" - София е неправителственa организация за осъществяване на дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз. Институтът е учреден през 1990 година с дарение от г-н Джордж Сорос.
 
Институт "Отворено общество" - София отстоява следната мисия и цели:
 
 • Насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България;
 • Подпомага демократизацията във всички сфери на обществено-политическия живот в процеса на изграждане на механизмите и структурите на гражданското общество;
 • Работи за разширяването и гарантирането на неприкосновеността на гражданските свободи и за спазването на основните човешки права;
 • Подпомага укрепването на институциите на гражданския сектор;
 • Работи за засилване на гражданското участие и защитата на обществения интерес при формирането на публични политики;
 • Стимулира разгръщането на публичния дебат по ключови за България проблеми;
 • Подпомага интеграцията на България в Европейския съюз и работи за укрепване на регионалното сътрудничество.
За постигане на своите цели, Институт "Отворено общество" - София работи по следните програми:
 
 • Управление и публични политики
 • Европейски политики и гражданско участие
 • Програма Рома 
 • Правна програма
 • Програма Обществен дебат
 
Една от програмите на Институт "Отворено общество" е Програма Рома
 
Тя е създадена през 1996 г. Съдейства за изграждането и включването на ромски неправителствени организации и индивидуални експерти в процеса на разработването на политики за интегрирането на ромите в социалнополитическия живот.
 
Програма Рома е оперативно ориентирана програма, която е насочена към развиване на капацитет за изработване на политики и аналитични продукти за интеграция на ромската общност. Основната цел на Програмата е да фасилитира диалога между донорски организации, граждански сектор, държавна администрация и ромска общност чрез целенасочени мерки и усилия.
 
Стратегическите приоритети на Програмата:
 
 • Ефективни политики за интеграция на ромите: основен приоритет на Програма Рома. За осъществяването му е необходимо провеждането на застъпничество за последователна и методична промяна в политиките, насочени към приобщаване на ромската общност чрез изграждането на капацитет на публичните власти и структурите на гражданското общество и системно наблюдение и оценка на въздействието на прилаганите публични политики върху ромската общност.
 • Подкрепа за "Десетилетие на ромското включване: 2005-2015 г.": Работата в тази насока е свързана с насърчаване изпълнението на ангажиментите на правителството към изпълнение и подкрепа на целите и приоритетите на международната инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.", заложени в Плана за действие за изпълнение на Декадата.
 • Преодоляване на негативните стереотипи и нагласи спрямо ромите в България: Използвайки солидния си капацитет в наблюдението и анализа на динамиката в развитието на нагласите и стереотипите по отношение на етническите малцинства в страната, Програма Рома подпомага разработването на иновативни подходи за преодоляване на негативните стереотипи.
 • Ромско участие: ИОО-София, чрез Програма Рома е основен застъпник за интеграцията на ромите в България вече две десетилетия. Институтът е участвал при формирането на основните публични органи и политики за интеграция на ромите и е подкрепял изграждането на капацитет сред ромската общност. Това прави програма Рома желан и уважаван партньор от страна ромските НПО, донорските организации и публичните институции.
 
Партньори на Програма Рома са:
 
 • Програма за Ромски инициативи, Будапеща;
 • Програма за здравни стипендии на студенти от ромски произход;
 • Проект Ромско здравеопазване на Програма Обществено Здравеопазване, Будапеща;
 • Инициатива за местно самоуправление – Будапеща и Програма Публични политики на ИОО – София осъществява българския компонент на международната инициатива "Платформа за Максимално използване на средствата от Структурните фондове за интеграция на ромите"
 • Отворено общество Румъния – партньорски проект за включването на ромите в пазара на труда в ЕС с участието на Испания, Италия, България и Румъния.
 • Неправителствени организации осъществяващи дейност на територията на България.
Програма Рома съвместно с Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към МС, поддържат портал в Интернет с информация за етническите малцинства в България – "www.ethnos.bg"
 
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
 
Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси (НССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.
 
Съветът осъществява сътрудничество между държавните органи и неправителствени организации на български граждани, принадлежащи към етническите малцинства, както и НПО, които работят в областта на междуетническите отношения.
 
Целите на проекта са насочени към поддържането на интернет портала www.ethnos.bg за подобряване на комуникацията между донорите, гражданските организации и държавните институции, работещи по решаване на проблемите на малцинствата в три основни насоки: актуализация на информацията, повишаване качеството на обмен на информация и координиране на усилията на различните институции.
 
 

 

Актуално
Филм за стипендиантска програма за студенти от ромски произход в медицински специалности

Стартира новият конкурс за стипендии на ромския образователен фонд за академичната 2016/2017 година

Конкурс за участие в IX Европейска конференция за обществено здраве

Проекти
Ефективни програми за активно включване/интеграция на ромите от Североизточна Европа - PAIRS

 

Европейско включване – Обмен на данни и добри практики между страните Румъния, България, Италия и Испания отнасящи се до включването на ромското население

"Водата – извор на живот: осигуряване на по – добра жизнена среда за ромите в кв.Филиповци"

Изследвания
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФЕНОМЕНИТЕ НА НЕОБХВАЩАНЕ В УЧИЛИЩЕ

„Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население“

“Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност”


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София