Закон за борба с трафика на хора

 

Обн. ДВ. бр.46 от 20 Май 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.
 
Законът урежда :
 
  • Взаимодействието, правомощията и задачите на държавните органи, осъществяващи дейност в борбата с трафика на хора.
  • Статута задачите на приютите, центровете и комисиите по този закон за предоставяне на закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.
  • Мерките за предотвратяване и противодействие н трафика на хора.
  • Мерките за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора, особено на жени и деца.
  • Предоставянето статут на специална закрила на жертвите на трафика на хора , които сътрудничат на разследването.
 
Целта на закона е осигуряване на взаимодействието и координацията между държавните и общинските органи, както и между тях и неправителствените организации за предотвратяване и противодействието на трафика на хора и формиране на националната политика в тази област.
 

 


Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София