План за действие „Ромска младеж”

 

03.07.2013

 

Планът за действие „Ромска младеж” е отговор на Съвета на Европа на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора от ромски произход в Европа, по-специално във връзка с овластяването им, участие в политиката и процесите на вземане на решения и структури на европейско равнище, и дискриминацията, особено антициганските настроения, с които те се сблъскват.

Общите цели на Плана за действие са да се подобри участието на ромски младежи в европейските политики за младежи и роми и да инициира пилотни програми и инициативи за борба с дискриминацията срещу младите роми.
 
 
Източник: Бюлетин на ФРМС

Съдържанието на този сайт може да се ползва при условията на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative License
©2010 Институт "Отворено общество" - София